ดาวน์โหลดไฟล์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


  ชื่อกระบวนงาน
คู่มือการรับนักเรียน
คู่มือการย้ายเข้านักเรียน
คูมือการย้ายออกนักเรียน
คู่มือการขอผ่อนผันนักเรียนเข้าเรียน
คู่มือการขอลาออกของนักเรียน
คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียน
คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือการขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ [ดาวน์โหลด พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ 58 ฉบับเต็ม]